CLOSE
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
CLOSE
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
CLOSE
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
CLOSE
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
CLOSE
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
CLOSE
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
CLOSE
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
CLOSE
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
CLOSE
CLOSE
CLOSE
CLOSE
CLOSE
CLOSE
CLOSE
CLOSE
CLOSE
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
CLOSE
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
CLOSE
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
CLOSE
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
CLOSE
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
CLOSE
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
CLOSE
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
CLOSE
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
 • SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)
CLOSE
CLOSE
CLOSE
CLOSE
CLOSE
CLOSE
CLOSE
CLOSE

SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)

GUEST HOUSE

Adachi,Itabashi,Nippori,Saitama

AFFORDABLE & POPULAR TOKYO GUEST HOUSE IN NORTH-EAST TOKYO.

OPENED IN 2019!!

SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI is a guest house located in a residential area with a reasonable rates.
Excellent multiple transportation access.

Has been long popular for students, interns, working professionals and solo travelers coming to Japan.

Shower onlyToiletCoin-operated Washing machine

  NEAREST STATIONS

  Daishi-mae station
  [Tobu Daishi Line; connected to Tobu Skytree Line, Subway Hibiya Line and Subway Hanzomon Line] - 8 minute walk

  Nishiaraidaishi-nishi station
  [Nippori-Toneri Line] - 13 minute walk

  Nishiarai station
  [Tobu Skytree Line, Tobu Daishi Line, Subway Hibiya Line and Subway Hanzomon Line] - 17 minute walk

  Nishiaraidaishi-mae Bus station
  [Toei Bus No.王40;] - 4 minute walk to Bus station (around 42 minute ride to Ikebukuro Station East Exit)

ROOM LIST

1F
2 / 2 rooms 16 / 18 beds
 • ROOM L

  GUEST HOUSE Male Only For Group / Family
  SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)

  ROOM L

  GUEST HOUSE Male Only For Group / Family

  60.3m²
  Up to 1 people
  Shower only/Toilet/Man Only/Wi-fi

  • AVAILABLE

   BED 01

   ¥38,000 / month

  • AVAILABLE

   BED 02

   ¥38,000 / month

  • AVAILABLE

   BED 03

   ¥38,000 / month

  • AVAILABLE

   BED 04

   ¥38,000 / month

  • AVAILABLE

   BED 05

   ¥38,000 / month

   ¥35,000 / month
   1 MONTH DISCOUNT
   for New residents only

  • AVAILABLE

   BED 07

   ¥38,000 / month

  • AVAILABLE

   BED 08

   ¥38,000 / month

  • AVAILABLE

   BED 09

   ¥38,000 / month

  • AVAILABLE

   BED 10

   ¥38,000 / month

   ¥35,000 / month
   1 MONTH DISCOUNT
   for New residents only

  • AVAILABLE

   BED 11

   ¥38,000 / month

   ¥35,000 / month
   1 MONTH DISCOUNT
   for New residents only

  • AVAILABLE

   BED 12

   ¥38,000 / month

   ¥35,000 / month
   1 MONTH DISCOUNT
   for New residents only

  • AVAILABLE

   BED 13

   ¥38,000 / month

   ¥35,000 / month
   1 MONTH DISCOUNT
   for New residents only

  • AVAILABLE

   BED 14

   ¥38,000 / month

  • AVAILABLE

   BED 15

   ¥38,000 / month

   ¥35,000 / month
   1 MONTH DISCOUNT
   for New residents only

  • AVAILABLE

   BED 16

   ¥38,000 / month

  • OCCUPIED

   BED 06

   ¥38,000 / month

  • ・Daily & Weekly rate available.
  • ・Utility costs such as electricity, water, gas, furniture and regular maintenance are all included in the stated price.
   An additional fee of 20,000 yen will be added to the rent for each additional person staying. (except for GUEST HOUSE)

  ROOM R

  GUEST HOUSE Female Only For Group / Family
  SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)

  ROOM R

  GUEST HOUSE Female Only For Group / Family

  47.5m²
  Up to 1 people
  Shower only/Toilet/Woman Only/Wi-fi

  • AVAILABLE

   BED 01

   ¥36,000 / month

   ¥33,000 / month
   1 MONTH DISCOUNT
   for New residents only

  • AVAILABLE

   BED 02

   ¥36,000 / month

   ¥33,000 / month
   1 MONTH DISCOUNT
   for New residents only

  • AVAILABLE

   BED 03

   ¥36,000 / month

   ¥33,000 / month
   1 MONTH DISCOUNT
   for New residents only

  • AVAILABLE

   BED 04

   ¥36,000 / month

  • AVAILABLE

   BED 05

   ¥36,000 / month

  • AVAILABLE

   BED 06

   ¥36,000 / month

  • AVAILABLE

   BED 07

   ¥36,000 / month

  • AVAILABLE

   BED 08

   ¥36,000 / month

  • AVAILABLE

   BED 09

   ¥36,000 / month

   ¥33,000 / month
   1 MONTH DISCOUNT
   for New residents only

  • AVAILABLE

   BED 10

   ¥36,000 / month

   ¥33,000 / month
   1 MONTH DISCOUNT
   for New residents only

  • AVAILABLE

   BED 11

   ¥36,000 / month

   ¥33,000 / month
   1 MONTH DISCOUNT
   for New residents only

  • AVAILABLE

   BED 12

   ¥36,000 / month

   ¥33,000 / month
   1 MONTH DISCOUNT
   for New residents only

  • AVAILABLE

   BED 13

   ¥36,000 / month

   ¥33,000 / month
   1 MONTH DISCOUNT
   for New residents only

  • AVAILABLE

   BED 14

   ¥36,000 / month

   ¥33,000 / month
   1 MONTH DISCOUNT
   for New residents only

  • AVAILABLE

   BED 15

   ¥36,000 / month

   ¥33,000 / month
   1 MONTH DISCOUNT
   for New residents only

  • AVAILABLE

   BED 16

   ¥36,000 / month

  • ・Daily & Weekly rate available.
  • ・Utility costs such as electricity, water, gas, furniture and regular maintenance are all included in the stated price.
   An additional fee of 20,000 yen will be added to the rent for each additional person staying. (except for GUEST HOUSE)
2F
6 / 6 rooms 16 / 17 beds
 • ROOM 201

  GUEST HOUSE Female Only For Group / Family
  SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)

  ROOM 201

  GUEST HOUSE Female Only For Group / Family

  20.7m²
  Up to 1 people
  Woman Only/Wi-fi

  • AVAILABLE

   BED 01

   ¥41,000 / month

  • AVAILABLE

   BED 02

   ¥41,000 / month

   ¥38,000 / month
   1 MONTH DISCOUNT
   for New residents only

  • AVAILABLE

   BED 03

   ¥41,000 / month

  • ・Daily & Weekly rate available.
  • ・Utility costs such as electricity, water, gas, furniture and regular maintenance are all included in the stated price.
   An additional fee of 20,000 yen will be added to the rent for each additional person staying. (except for GUEST HOUSE)

  ROOM 203

  GUEST HOUSE Male Only
  SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)

  ROOM 203

  GUEST HOUSE Male Only

  14m²
  Up to 1 people
  Man Only/Wi-fi

  • AVAILABLE

   BED 01

   ¥42,000 / month

  • AVAILABLE

   BED 02

   ¥42,000 / month

  • ・Daily & Weekly rate available.
  • ・Utility costs such as electricity, water, gas, furniture and regular maintenance are all included in the stated price.
   An additional fee of 20,000 yen will be added to the rent for each additional person staying. (except for GUEST HOUSE)

  ROOM 204

  GUEST HOUSE Female Only For Group / Family
  SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)

  ROOM 204

  GUEST HOUSE Female Only For Group / Family

  15m²
  Up to 1 people
  Woman Only/Wi-fi

  • AVAILABLE

   BED 01

   ¥39,000 / month

  • AVAILABLE

   BED 02

   ¥39,000 / month

  • AVAILABLE

   BED 03

   ¥39,000 / month

   ¥36,000 / month
   2 MONTH DISCOUNT
   for New residents only

  • ・Daily & Weekly rate available.
  • ・Utility costs such as electricity, water, gas, furniture and regular maintenance are all included in the stated price.
   An additional fee of 20,000 yen will be added to the rent for each additional person staying. (except for GUEST HOUSE)

  ROOM 205

  GUEST HOUSE Male Only For Group / Family
  SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)

  ROOM 205

  GUEST HOUSE Male Only For Group / Family

  17.6m²
  Up to 1 people
  Man Only/Wi-fi

  • AVAILABLE

   BED 01

   ¥39,000 / month

  • AVAILABLE

   BED 02

   ¥39,000 / month

  • AVAILABLE

   BED 03

   ¥39,000 / month

  • AVAILABLE

   BED 04

   ¥39,000 / month

   ¥35,000 / month
   1 MONTH DISCOUNT
   for New residents only

  • ・Daily & Weekly rate available.
  • ・Utility costs such as electricity, water, gas, furniture and regular maintenance are all included in the stated price.
   An additional fee of 20,000 yen will be added to the rent for each additional person staying. (except for GUEST HOUSE)

  ROOM 206

  GUEST HOUSE Female Only
  SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)

  ROOM 206

  GUEST HOUSE Female Only

  12.6m²
  Up to 1 people
  Woman Only/Wi-fi

  • AVAILABLE

   BED 02

   ¥42,000 / month

  • OCCUPIED

   BED 01

   ¥42,000 / month

  • ・Daily & Weekly rate available.
  • ・Utility costs such as electricity, water, gas, furniture and regular maintenance are all included in the stated price.
   An additional fee of 20,000 yen will be added to the rent for each additional person staying. (except for GUEST HOUSE)

  ROOM 202

  GUEST HOUSE Male Only For Group / Family
  SAKURA HOUSE NISHIARAI DAISHI (NEW TOKYO GUEST HOUSE)

  ROOM 202

  GUEST HOUSE Male Only For Group / Family

  16.5m²
  Up to 1 people
  Man Only/Wi-fi

  • HOLD

   BED 01

   ¥39,000 / month

  • HOLD

   BED 02

   ¥39,000 / month

  • HOLD

   BED 03

   ¥39,000 / month

  • ・Daily & Weekly rate available.
  • ・Utility costs such as electricity, water, gas, furniture and regular maintenance are all included in the stated price.
   An additional fee of 20,000 yen will be added to the rent for each additional person staying. (except for GUEST HOUSE)

RELATED GALLERY

RELATED BLOGS

SHARE

RELATED PROPERTY

 • SHARE HOUSE

  SAKURA HOUSE KATSUSHIKA YOTSUGI (TOKYO SHARE HOUSE)

 • SHARE HOUSE

  SAKURA HOUSE TABATA

 • GUEST HOUSE

  SAKURA HOUSE TABATA TOKYO 3 (GUEST HOUSE)

 • GUEST HOUSE
  APARTMENT

  SAKURA HOUSE TOKYO STATION (APARTMENT & GUEST HOUSE)

This web site uses cookies. You will be agreeing to the use of our cookies by continuing to browse the site. Find out more here.